ANDMEKAITSETINGIMUSED

Danpower Eesti AS mõistab privaatsuse olulisust. Teeme kõik, et kaitsta kõiki neid isikuandmeid, mida töötleme oma teenuste osutamise käigus.
Isikute hulka, kelle isikuandmeid teenuse osutamise käigus töötleme, kuuluvad meie kliendid, teised lepingutega seotud isikud, samuti muud isikud – külastajad, meie äripartnerite esindajad ning tööle kandideerijad (edaspidi andmesubjektid või Teie).

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas me kogume, kasutame ja jagame Teie isikuandmeid, ning aitab Teil saada ülevaadet sellest, millised on Teie õigused oma andmetega seoses.
Juhul kui edastate meile lisaks enda isikuandmetele ka teiste (näiteks volitatud isik, kontaktisikud), palume teil kõnealust isikut andmete edastamisest teavitada ning tutvustada talle meie andmekaitsetingimusi ning ja nende sisu.

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA
Isikuandmete vastutav töötleja on Danpower Eesti AS (registrikood 10351812, aadress Vilja tn 14, Võru 65606, Eesti (edaspidi Danpower Eesti või meie).
Juhul kui Teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, pöörduge palun meie andmekaitsespetsialisti poole aadressil andmekaitse@danpower.ee.

ANDMEKAITSETINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED
Juhul kui ei ole märgitud teisiti, kasutatakse andmekaitsetingimustes mõisteid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste  isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)).

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada meie teenuseid, ning tema esindaja, volitatud isik, kontaktisik või muu lepinguga seotud isik.
Kandidaat on isik, kes on avaldanud soovi kandideerida Danpower Eesti ASi vabale ametikohale.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine.
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

MILLISEID ISIKUANDMED ME KOGUME, MIS EESMÄRGIL JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL?

Kliendid

Danpower Eesti AS töötleb teie isikuandmeid esmajoones teile teenuste osutamiseks ning arveldamiseks.

Töötleme:
 •  Teie isikut tuvastavaid andmeid
 •  Teie ametit või seisundit puudutavaid andmeid
 •  Teie kontaktandmeid
 •  Teenuse tarbimise andmeid
 • -Arvelduste andmeid – esitatud arved, tasumised, võlg
 •  Meievaheline suhtlus
Andmete töötlemise peamine õiguslik alus on lepingu sõlmimine ja täitmine, mida me ei saa teha ilma isikuandmeid töötlemata.

Kandidaadid
Töötleme Teie isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust meie vabale ametikohale.

Töötleme kõiki andmeid, mille meile oma elulookirjelduses, motivatsioonikirjas, avalduses esitate, intervjuude käigus jagate või mille saame näiteks testimisega tegelevatelt ettevõtetelt ja soovitajatelt.

Andmete töötlemise õiguslik alus on lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine.

KUST ME ANDMEID SAAME?
Andmeid saame erinevatest allikatest:
 •  Teilt endalt lepingu sõlmimisel või avalduse või muu dokumendi (sh CV jne) esitamisel;
 •  Teilt endalt näitude esitamisel;
 •  andmed tekivad teenuse osutamise käigus (tarbimine, tarbimisajalugu, arvelduste ajalugu);
 •  teistelt isikutelt (töötajate ja kandidaatide teadmiste testimisega tegelevad ettevõtted)
KELLELE ANDMEID EDASTAME?
Edastame isikuandmeid:
 •  vastavalt seadustele erinevatele riigiasutustele (Maksu- ja Tolliamet, riiklikud registrid, Statistikaamet jm)
 •  ametiasutustele, sh õiguskaitseorganid, kohtutäiturid või kohtud, kui neil on taotluse tegemiseks õiguslik alus – edastatakse isikuandmed, mille küsimiseks on seaduslik alus.
 •  teenusepakkujatele, kelle teenuse iseloom nõuab isikuandmete töötlemist (tööaja arvestuse tarkvara, töötervishoiuteenus, kindlustusfirmad jm)
 •  vajaduse korral õigusteenuse osutajatele, audiitoritele vm.

KUIDAS ANDMEID TÖÖTLEME?
Isikuandmete töötlemisel juhindume:
 •  isikuandmete kaitse üldmäärusest,
 •  isikuandmete kaitse seadusest.
Peame väga oluliseks kaitsta meile usaldatud isikuandmeid ning rakendame kõiki vajalikke meetmeid, et andmed oleksid kaitstud.

Kasutame isikuandmete kaitseks asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Meie töötajad on turvanõuete ja -meetmete rakendamise teemal koolitatud ning teavad, kuidas isikuandmetega turvaliselt ümber käia. Teie isikuandmetele pääsevad ligi vaid need Danpower Eesti ASi töötajad, kellel on neid konkreetseid isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vaja.

Danpower Eesti AS kasutab isikuandmete töötlemiseks ka teenusepakkujate ehk volitatud töötlejate abi (näiteks tööaja arvestus, personaliarvestuse tarkvara jne). Kõigi nende teenusepakkujatega on ettevõte sõlminud põhjaliku lepingu, milles määratakse muuhulgas kindlaks, milliseid andmeid, millisel eesmärgil, kui kaua ja kuidas töödelda tohib. Lepingus sätestatakse ka kohustuslikud turvanõuded ning sanktsioonid lepingu rikkumise puhuks.

KUI KAUA ME HOIAME TEIE ANDMEID?
See, kui kaua konkreetseid andmeid säilitame, sõltub andmetest ning nende töötlemise eesmärgist.
Säilitame Teie andmeid kas:
 •  seadusest tuleneva säilitustähtaja möödumiseni, kui selline on määratud (näiteks töölepingute andmeid tuleb säilitada 10 aastat lepingu lõppemisest alates),
 •  nii kaua, kui andmeid on vaja ülesande või lepingu täitmiseks,
 •  võimaliku nõude aegumistähtaja möödumiseni,
 •  nõusoleku tagasivõtmiseni (nõusoleku alusel töödeldavate andmete puhul).
MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?
 • Teil on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas me töötleme.
Teabe saamiseks peate esitama päringu. Päring tuleb esitada isiklikult kohale tulles või digiallkirjastatult.
Päringule vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Juhul kui küsitavate andmete maht on suur või on päringut muul põhjusel keerukas täita, on meil õigus vastamise tähtaega pikendada 60 päeva võrra. Juhul kui tähtaja pikendamine on vajalik, teavitame Teid sellest ja viivituse põhjusest 30 päeva jooksul alates päringu saamisest.
 • Kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb Teil teha avaldus. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 •  Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad.
 •  Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui leiate, et Teie isikuandmed on ebaõiged või neid töödeldakse ebaseaduslikult.
 •  Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist.
Isikuandmete kustutamist saab nõuda, kui Teie andmed ei ole enam vajalikud selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid koguti, kui Teie andmeid töödeldakse Teie eelneva nõusoleku alusel ning Te olete nõusoleku tagasi võtnud või kui andmete säilitustähtaeg on möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
 •  Teil on õigus nõuda andmete ülekandmist
Teatud juhtudel on teil õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endale või edastada need teiselt vastutavale töötlejale.

Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.